ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
آموزش سرویس لوازم خانگی
�
?????? ??? ???? ????? ????????

??? ???? ????? ???????? ?? ??? ????? ???? ? ???? ??? ?? ?? ???????? ???????? ??????‌??? ??????? ????? ????‌?? ?????? ??? ??? ???? ???‌???‌?? ?? ?? ????? DC ?? ??? ????? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ????? ??????? ???????? ? ??????? ????? ?????? ???? ?????. ?? ?????? ?? ?? ???‌???? ???? ???? ??‌??? ?? ????? ?? ???? ??? ????. ?? ?? ?????? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ????? ???????? ?? ?? ??? ????‌?? ??????? ??? ???? ????? ??????? ???????. ?????? ?? ????? ????? ????? ? ?????? ???‌???? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ?? ??????? ??‌???????. ??? ?????? ? ??????? ? ?? ????? ???‌????? ???‌?? ?? ????? ?? ??????? ????? ??? ??? ???‌??? ???? ?? ?? ??? ????? ??? ?? ? ?????? ???? ?????.

????? ??? ???? ????? ????????

?- ??? ??? ??? ?? ?? ??? ? ???? ??? ????.

?- ???? ????? ?? ???? ???? ??? ??????? ??????? ? ???‌???‌?? ???????.

?- ???????? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ??? ????? ????????? ????.

??? ???? ??? ?? ?? ???? ??????? ?? ??????? ???? ????? ????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ????? ????? ??? ???? ? ??????? ?? ?? ??? ??????? ????.

?- ???‌?? ???? ??????? ???? ?? ???????.

?????? ?? ?? ????? ?? ???? (?? ?? ???? ??? ????? ???? ????) ? ??? ?? ????? ???? ?? ???‌???? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????.

?- ???‌???‌?? ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? ????.

????‌???? ???? ???? ??? ?? ????? ???‌???‌?? ? ????? ???‌??? ?????? ?? ??????? ???. ????? ????‌?? ?? ?? ?? ???‌???‌ ??????? ?? ???? ??????? ????? ???????? ??????? ????? ?? ?? ???? ???????? ????? ??????? ????.

?- ??? ?? ????? ???? ? ???????? ?? ??????? ???? ????? ?? ?????‌? ????‌??? ?????? ?? ??‌?????? ????? ????.

??? ???? ??? ?????? ????? ??‌?????? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ????. ?????? ??‌?????? ????‌??? ????? ?? ????‌???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ??????? ????.

?- ?????? ? ??????? ?? ?? ???? ????? ? ??? ??? ???????? ?? ?? ????? ????? ???? ??? ???? ????.

??? ????? ?????? ????? ????? ???? ??? ??????? ????? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ????.

?- ????? ???‌???? ???? ? ????? ?????? ?? ????? ?? ???‌??? ?? ??????? ????.

???? ???? ? ???? ???? ?? ???? ? ?? ????? ????? ?????? ??????? ???? ????? ??? ????.

 • ?????? ?? ????? ??? ?? ???? ?????? ?????? ????? ??? ?? ??? ???? ???????? ????? ??? ??? ???? ?? ?????? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ????. ????? ??? ?? ???? ???? ??‌???.
 • ???? ????? ?? ????? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ????? ???. ????? ?? ?? ?? ??? ???? ????? ????? ???????? ?? ???? ?????? ???? ?? ?????.
 • ??? ?? ????? ???‌?? ?? ??? ????. ?? ?? ????? ??? ?? ?? ?????? ???? ??? ???? (??????? ???? ????) ?????? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??‌???? ??????? ????.
 • ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ?????‌? ?? ???? ??? ????‌?? ?? ??????? ?? ?? ???? ??? ???? ???.

?- ?????? ????? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ?????? ???? ????.

??- ????? ???? ?? ??? ???‌??? ???? ?? ?????? ?? ???? ?????.

??- ????? ?? ????? ???? ????.

???? : ???????? ??? ???? ????? ????????نويسنده : سرویس لوازم خانگی


?????? ???? ?????? ?????

??? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ?????? ???? ?????? ????????. ???? ??? ?????? ?????? ????? ????? ????? ? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ? ?? ??? ?? ???? ? ??? ?????? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ? ????? ?? ???? ?? ????? ? ??? ??? ??? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ????.

????? ???? ?? ??????? ?? ???? ??? ?????? ??? ????? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??????? ?? ???? ? ??? ?? ????.

?? ???? ?????? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ? ??? ???? ???? ???? ????? ? ?? ?? ????? ??? ? ???? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???????? ? ?? ???? ??????? ??? ???.

???? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ??????? ???????? ?? ????? ?????? ???? ??????? ???. ??? ????? ?? ?????? ????? ??? ? ???? ???? ???? ????? ? ?????? ?? ????? ??? ?????? ???.

???? ?????? ?? ??? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ? ????? ????????? ??? ?????? ???? ???? ISOxxxx ????. ??? ?? ?? ???? ????? ???? ? ?? ????? ??? ?????? ????? ???? ? ?????? ??? ????? ? ?????? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ???? ???? ??????? ? ?????? ????? ??? ????.

???? ??? ?????? ? ???? ?????? ???? ????? ???? ??????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ? ????? ?? ?? ?? ??????? ?? ??? ???????? ???? ?? ????? ????? ??????? ??????? ??? ? ??? ?????? ??? ????? ?? ?? ??????.

???? : ????? ??? ?????? ????????نويسنده : سرویس لوازم خانگی


?? ????? ??? ???? ????? ?????? ??????

????? ?????? ?????? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ?? ?? ????‌??? ????? ?? ?? ????? ?? ????? ????? ???‌??? ?? ???? ?? ???? ????? ?????‌??? ??? ?????? ?????? ???? ? ??????‌??? ?? ????? ???? ????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ?? ??????? ????. ???? ?? ???? ?????? ???? ????? ???? ??‌???? ??? ?????? ?? ???????? ???? ? ???? ??????? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ?? ???? ???? ???. ?????? ????‌??? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ??????? ???? ?? ????? ?????? ????? ????? ?? ??‌?????? ?????? ????? ????? ???? ???? ???? ?????‌???. ??? ?? ?????‌??? ????? ?????? ???? ????? ??? ?? ?????‌??? ?????? ?? ???. ??? ?????? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ??? ? ???? ??? ????? ??? ? ?? ????? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ??????? ???? ?? ?? ???? ????? ??????? ?????? ?? ??????? ??? ??? ??????.

?? ????? ?? ???? ???? ????? ?????? ?????? :

?????? ????? ??? ?? ???? ?? ?????? ???? ?? ?? ??? ??? ??‌???? ???? ?????? ???? ????? ??‌????? ???? ???? ?? ??????? ???. ??? ??? ?????? ???? ??? ?? ???? ??? ???‌??? ???? ??? ???? ????? ????. ?? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ????? ?????? ?????? ????. ??? ?????‌?? ??????? ??:

• ????? ? ??????? ???? ??? ??? ?? ??? ?????? ??? ????? ????‌???? ???? ??? ????? ?? ????? ??? ????? ????? ?? ????? ???? ???.

• ????? ???? ????? ??? ?????? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ??‌????? ???? ???? ??? ???? ????? ?? ????? ????.

• ???‌???? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ?????? ???? ???. ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ??‌???? ??? ????? ??‌????? ????? ?? ???‌????? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ????? ???.

• ??? ?????? ???? ???????? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ??‌??? ? ??? ?? ???? ???? ??? ??‌????? ??‌?? ??? ????? ???.

• ??? ??? ?????? ??? ???? ???? ?? ????? ??? ???? ??? ?????? ????? ???. ??? ????? ?? ??‌???? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ?????? ?????? ??? ??‌???? ? ??? ???? ????? ?? ???? ??‌???.

• ????? ? ????? ???? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ??‌??? ?? ??? ?????? ??? ? ???? ? ???? ?????.

??? ???? ?????? ???? ?????

??? ?? ????? ???? ??? ??‌?????? ?? ????? ???? ???‌????? ??? ?? ??? ???? ?????. ?????? ??‌?????? ???? ????? ?? ??????? ? ?????? ???? ??? ???? ? ??? ?????? ???? ?? ?????? ????. ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ???‌?????? ???? ??? ????? ?? ??? ????? ???‌????? ?? ??‌????? ??? ???. ?? ??? ??? ??? ??? ????????? ??????‌???? ????? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????? ???.نويسنده : سرویس لوازم خانگی


???? ?????? ?????? ???? ???? ????? ????

?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ??? ?????? ???? ????? ??? ?????? ?????? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ????? ????? ?? ?????? ???.?????? ??? ?????? ???? ??? ??? ????? ?? ??? ?? ????? ? ??? ??? ???? ??????? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ????? ???? ? ??????. ?? ??? ?????? ??? ?????? ? ?????? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ?????? ?????????? ???? ?? ? ???? ????? ?????? ??? ? ?????? ???????? ?? ?? ????? ?????.

?? ????? ? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ????? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ???? ????? ???? ?? ????:

???? ???: ?????? ?????

???? ????? ??? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ???? ?????? ?? DVR ???? ??? ?? ?????? ??? ??????? ??? ?? ????:

???? ??? ??????? ?? ???? ???? DVR ?? ????? ???? ?? ????. ????? ???? H.264 ?? DVR ?? ????????? ????? ???? ????? ???. ??? ????? ???? ????????? ?? ??? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ?? ???? ? ?????? ????? ???? ??DVR ??? MPEG ?MPEG4 ?????.

??? ?? ?????? ??? ????? ????? ?? ???? ????? ???? ????? ?????. DVR??? ??? ?????? ???? ?? ???? ???????? ???? ? ???????? ??? ??? ?? ??????? ????? ?????? ????? ?????.

?? ?? ?????DVR???? ?????? ?? ????? ????? ? ?????? ???? ??? ??????? ?? ???? ??????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ? ????? ???? ??????? ???? ??? ???? ??? ??????? ????????? ?G ????? ?? ???.

?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ?????? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ??? Symbian ? WinCE ?? ???? ??? ?? ??? ?? ???:

?????? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ? ?? ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ???. ??? ???? ???? ??? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???? ???? ?????. ???? ???? ???? ??? ??????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ? ??? ?????? ? ????? ?? ?? ???? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ????. ?? ?? ???? ??? ???????? ?????? ????? ? ????? ????? ???? ??? ??????? ????. ???? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ?????? ???. ?????? ?? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ???? ????? ?????? ???? ? ?? ???.

?? ?? ????? ??? ????? ???????? ???????? ????? ?? ????? ???? ??????? ?? ????? object masking ???? ? ?? ????? ??? ??????? ????????? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ? ???? ?? ???:

??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???? ????? ??? ? ? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ??????? ?????? ????. ?? ?????? ??? ???? ??? ??????? ?? ???????? ????. ??? ????? ??? ??????? ????? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ? ????? ???? ????? ? ?????? ????? . ?????? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ???.

?? DVR ?????? ???? ??? ?????? ????:

?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ?? ?????? DVR ?? ???? ??? ??????? ???? ????? ???? ?? ????? ????H.264 ?? ?????? ?? ????. ?????? ???? ?????? ???? ????? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ???. ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ????? ??????? ???? ???? ???? ?? ? ??????? ???? ????. ?? ???? ????? ????? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ???? ???. ?? ??? ????? ???? ?? ????? ???? H.264 ?? ?????? ?? ?????? ???? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ????? ?? ?????? ????? ?????. ??? ????? ???? ?? ???? ????? ? ?????? ??? ?????? ????? ??? ???. ????? ??????? ??? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ?? ???????? ????? ??? ?? ???? ????.

?? ????? Burn ?? ????? ????? ?????:

????? ?? ???? ?? Burn ???? ???? ??? ??????? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ?? DVR ??? ????? ?? ??? ????? ????. ?????? ????? ???? ?? DVR ?? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ??? ??????? ?????. ??? ????? ???? ???? ??? ?? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ????.

?? ????? ???? ?? DVR ??? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ??? ?? ???. ??? ?? ?????? ???? ????? ???? ?????? DVR ??? ?? ???? ????.

???? ???: ????? ? ????? ?????

?? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ??????? ??????? ??????? ????.

??? ?????? ??? ?????? CCTV ??????? ??? ? ????? ????? . ???????? ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? DVR ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ?????. ?? ?????? ?? ???? ???????? ????? ??? ???? ?? ??? ???? ???????? ??? ??? ??? ????. ?????? ?? ????? ???? ????? ?? ?? DVR ??? ???? ? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ??????. ??? ??? ????? ??? ?? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???? ???? ?? ???. ??? ???? ?? ???????? ?? ???? ??????? ? ?? ???? ??? ??? .

?? ???? ?? ???? ???? ???? DVR ? ??????? ???? ???? ? ????? ???? ??? ???? ???? ????? DVR ?? ?????? ?????:

??????? ?? ???? ???? ???? DVR ? ??????? ??? ?? ??? ??????.

?? ??? ?? ???? ??? RG59 ?? ??? ????? ??? ?? ????? ??????? BNC ??????? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ?? DVR ??? ????:

??? ??? ????? ?? ???? ??? RG59 ?? ??????? ???? ??? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ?? ???? ?????? ? ?????? ?? BNC ??????? ??? ?? ???.

???? ???: ????? ???? ?????? ?? ???

?? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?? ??????? ?????:

 • ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ??????? ???? ???? ? ??????? AC ????.
 • ????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ????? ??????? ?? ?????? ????. ?? ????? ???? ??? ???? ? ???? ??? ???? ??/? ?? ?? ???? ??? ???? ???? ? ?? ?? ?? ??? ???? ????. ?????? ???? ????? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ?????? ?????? ??? ?? ???.??? ?? ???? ???? ???? ?????? ?? ????? ??? ????.

?? ?? ?? ?? ??? ?????:

???? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ?????? ??? ?? ??? ?????? ????. ?? ????? ? ??? ???? ??? ??? ??? ? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ??? ???? DVR ? ??? ???? ??????? ?? DVR ?? ?? ??? ? ????? ?????? ?? ????? ????.

???? ?????: ??????? ?? ?????? ??

?? ???? ????????? ???/ ????? ?? ?? ?????? ???? ????:

?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ? ????????? ????. ?????? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ????. ??? ???? ??????? ?? ??????? ?? ???? ?????? ????? ??? ?????? ?????? ? ?? ?? ????? ????. ??? ?????? ????? Sony Super HAD CCD ??????? ?? ??? ???? ????? ?????? ???? ?? ????? ????. ?????? ?????? ?? ???????? ????? ??? ?? ???????? ????? ??? ???:

 • ?????? ????? ???? ??? / ?? ( ???? ?? ??? ???? ???? ? ???? ? ??? ????? ???? ?? ?????? ????)
 • ?????? ??? ?????? ???( ???? ????????? ???? ????)
 • ?????? ??? ?????? ????? ? ?( ?????? ????? )
 • ?????? ??? ?????? ????( ??? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ??? )
 • ?????? ??? ?????? PTZ ( ?????? ??? ?????? Pan Tilt Zoom ???? ????? ?? ????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???). ??? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ?????.
 • ?????? ??? ????( ??????? ???? ???? ????? ? ????)
 • ???? ?? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ???. ??? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ????. ?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ??????? ???? ???. ?? ??? ????? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?????? ???? ? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ????? ??? ?????? ???? ???? ?? ??????? ????? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ????? ????? ? ????? ???? ??? ??????.

???? ????: ??????? ?? ???????

?? ?????? ?? ?? ????? ???? ?????:

??? ?? ?????? ?? ?? ??????? ???? ??? DVR ?????? ??????? ???? ????. ??? ?? ??? ????????? ? ?????????? ???????? ? ????? ??????? RCA ????????? ???( BNC ? RCA ?? ??????? ?? ?????? ?????. ??? DVR ?? ???? ??????? VGA ?? ????? ?????. ??? ????? ???? ???? ??? ?? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? ) ?????? ?? ??????? ?? ????? ????? ??? ??????? ????? ?? ??????? ?? ???? ???. ?? ????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?????? ??? ?? ???????? ? ??????? ????? ???? ?????? ??? ???? ?? ??????. ??? ???? ?????? ??????? ?? ?? DVR ??? ???? ????? ????. ??? ?? ??? ??? ????? ????? ?? . ??? ?? ?????? ?????? ?? ?? ???? ????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ????? ????.

???? ???: ??????? ?? ??????? ??????? ?? ????

?? ?????? ??? ??? ?? ?? ??????? ????? ????:

?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ????? ?? ????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ?? ?? ??? ??????? ?? ????? ???? ?? ??????? ?????? ?? ?????? DVR ???? ?????? ????. ?????? DVR ?? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ????. ??? ?? ?? ?? ???? ???????? ???? ???? ?????? ??? ??? ?? ???? ????? ???? ?????? ????.

?? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ( ??????? ????? ???? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ???? ??? )

?? ??? ?????? ? ????? ?? ???? ??????:

??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ??? ?? ?? ?????? ???? ?????? ????. ?? ?????? ?????? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ??? ??????? ????? ?? ????? ???? ? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ??? ????? ????.

????: ???????? ??? ?????? ???? ????نويسنده : سرویس لوازم خانگی